Thứ ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần Phòng theo dõi CB nhận giấy mời gốc
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần Phòng theo dõi CB nhận giấy mời gốc